NDËRTIME TË REJA
RIPARIME  DHE  RIKONSTRUKSIONE
PUNIME RRUGORE DHE NËNRRUGORE
RRJETE FURNIZIMI DHE SHPËRNDARJE
GODINA TË  VEÇANTA  DHE  INDUSTRIALE

Rr. Kavajes, Pallati 114, Shk. 1, Ap. 2, Tirana, 1001, Albania. |   +355 4 452 1511   |  +355 69 54 03 097  |  info@eurondertim2000.com